23. únor 2022

Služby pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR) pro Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

GDPRSpolečnost Metropolnet, a.s. zajišťuje výkon agendy pověřence pro ochranu osobních údajů pro Magistrát města a všechny městské obvody, a také téměř všechny městem zřizované organizace. Nově jsou tyto služby poskytovány i univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

16. únor 2022

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

Ve spolupráci s Magistrátem města a městskými obvody zavedla naše společnost podpůrné služby pro tzv. whistleblowing. Tyto služby zahrnují výkon tzv. "příslušné osoby" (zodpovědná za příjem a prošetřování závažnosti incidentů) a online aplikaci pro příjem žádostí. S ohledem na doposud neprojednanou transpoziční legislativu parlamentem ČR jsou tyto služby poskytovány Magistrátu města a všem městským obvodům.

8. únor 2022

Obnova křižovatkového systému Masarykova-Sadová

Masarykova-SadováV úzké spolupráci s odborem dopravy a majetku probíhá příprava projektové dokumentace a dokumentace k provedení stavby na křižovatkový systém Masarykova-Sadová. V průběhu letních prázdnin 2022 dojde k rekonstrukci a zprovoznění systému hlídání jízdy na červenou a měření okamžité rychlosti. Spojení těchto dvou systémů přímo demotivuje a pokutuje ty řidiče, kteří se snaží průjezd na oranžovou/červenou stihnout na poslední chvíli. Dojde tím také ke zvýšení bezpečnosti chodců této frekventované křižovatky v okolí EUC Kliniky Ústí nad Labem a Městských sadů Ústí nad Labem.

19. leden 2022

Licence Microsoft pro školy

Microsoft pro školyNa základě úzké spolupráce s Ústeckým krajem se statutární město Ústí nad Labem připojilo k vysoutěžené rámcové smlouvě se společností Microsoft na dodávku školských licencí. Naše společnost zajišťovala nasazení a distribuci licencí na koncové zákazníky (základní školy) ve spolupráci s řediteli škol a technickými kontakty. Pro 3 školy jsme se současně stali správcem licencí a poskytujeme služby spojené s nasazením a provozem licencí.

10. leden 2022

Rámcová smlouva o poskytování ICT služeb pro příspěvkové organizace města

HandshakeVe spolupráci s odborem městských organizací, strategického rozvoje a investic vznikl institut rámcové smlouvy na poskytování IT služeb pro všechny příspěvkové organizace města. Na úrovní společnosti byl také zřízen koordinátor pro školky, školy a další organizace, který poskytování těchto služeb řídí. Jedná se o možnosti poskytování komplexních IT služeb v oblasti podpůrných služeb (správa IT techniky, správa počítačových sítí, ...) a v oblasti poskytování služeb serverových hostingů, emailových služeb atp.

 

6. listopad 2019

Členství ve VNICTP

Společnost Metroplnet a.s. je od srpna 2019 členem Výboru nezávislého ICT průmyslu. Výbor sdružuje firmy a organizace působící v sektoru informačních a komunikačních technologií, které mají zájem na zachování a rozvoji konkurenčního prostředí a vytváření podmínek pro rozvoj digitálního průmyslu v České republice.
Účelem spolku je tedy rozvoj zdravého konkurenčního prostředí jakožto jednoho z nejdůležitějších prvků udržitelného rozvoje a důraz na zásady a pravidla volné hospodářské soutěže v rámci Evropské unie.
Základní činností spolku je zastupování jeho členů ve vztahu k orgánům státní moci při tvorbě pravidel a legislativy týkajících se regulace podnikání v elektronických komunikacích. (Více na www.vnictp.cz)

Strana 2 z 3